Proposal for Engagement with local authorities to develop an education in emergency contingency plan

युरोपियन युनियन र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग र समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालद्वारा डोल्पा जिल्लाका ६ वटा पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम STEAM Ahead परियोजना अन्तरगर्त पालिकाहरुमा Engagement with local authorities to develop an education in emergency contingency plan तालिम संचालन तथा उक्त Engagement with local authorities to develop an education in emergency contingency plan Draft गर्नु पर्ने भएकोले इन्छुक व्यक्ति तथा फर्ममाबाट प्रस्तावना पेश गर्न आब्ह्रान गरिन्छ विस्तृत ToR मा उल्लेख गरिएकोछ ।

प्रस्तावना पेश गर्ने अन्तिम मिति २०८०।०१।०६ गते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get involved

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.